Polish Past Tense

We build the past tense in Polish with a specific root used for the past tense and the right ending according to which person is involved.

In order to build the specific root used for the past tense we begin from the infinitive, eg. "to drink" - "pić". Depending on how the Polish infinitive ends, there are different ways to form the root used to build the past tense:General Rule: infinitive ending up with a vowel + ć, -ść, -źć, -c


We delete the "ć" and we add "ł" for all persons except for the plural masculine where we add "l" (without diagonal bar).
eg. lubić → lubił...(all persons) / lubil... (masculine plural)
eg. pić → pił...(all persons) / pil... (masculine plural)
eg. dać → dał...(all persons) / dal... (masculine plural)
eg. gryźć → gryzł...(all persons) / gryzl... (masculine plural)
eg. móc → mogł...(all persons) / mogl... (masculine plural)


Examples


Być
MasculineFeminineNeutral
Ja byłem
Ja byłam

Ty byłeś
Ty był

On był
Ona była
Ono było
My byliśmy
My byłyśmy

Wy byliście
Wy byłyście

Oni byli
One były
Lubić
Pić
MasculineFeminineNeutralMasculineFeminineNeutral
Ja lubiłem
Ja lubiłam

Ja piłem
Ja piłam

Ty lubiłeś
Ty lubiłaś

Ty piłeś
Ty piłaś

On lubił
Ona lubiła
Ono lubiło
On pił
Ona piła
Ono piło
My lubiliśmy
My lubiłyśmy

My piliśmy
My piłyśmy

Wy lubiliście
Wy lubiłyście

Wy piliście
Wy piłyście

Oni lubili
One lubiły

Oni pili
One piłyGryźć
Móć
MasculineFeminineNeutralMasculineFeminineNeutral
Ja gryzłem
Ja gryzłam

Ja mogłem
Ja mogłam

Ty gryzłeś
Ty gryzłaś

Ty mogłeś
Ty mogłaś

On gryzł
Ona gryzła
Ono gryzło
On mó
Ona mogła
Ono mogło
My gryźliśmy
My gryzłyśmy

My mogliśmy
My mogłyśmy

Wy gryźliście
Wy gryzłyście

Wy mogliście
Wy mogłyście

Oni gryźli
One gryzły

Oni mogli
One mogły
Infinitive ending up with - eć


We delete "eć" and we add "ał", except for the masculine plural where we add "el" (without the diagonal bar).

eg. mieć → miał...(all persons) / miel... (masculine plural)

eg. chcieć → chciał...(all persons) / chciel... (masculine plural)

ExamplesMieć
Chcieć
MasculineFeminineNeutralMasculineFeminineNeutral
Ja miałem
Ja miałam

Ja chciałem
Ja chciałam

Ty miałeś
Ty miałaś

Ty chciałeś
Ty chciałaś

On miał
Ona miała
Ono miało
On chciał
Ona chciała
Ono chciało
My mieliśmy
My miałyśmy

My chcieliśmy
My chciałyśmy

Wy mieliście
Wy miałyście

Wy chcieliście
Wy chciałyście

Oni mieli
One miały

Oni chcieli
One chciałyInfinitive which ends up with - ąć

We delete "ąć" and we add "ęł", except for the masculine singular where we add "ął".

es. ciągnąć → ciągnęł... (all persons) / ciągnął... (masculine singular)

es. zacząć → zaczęł...(all persons) / zaczął... (masculine singular)


Examples


Ciągnąć
Zaciąć
MasculineFeminineNeutralMasculineFeminineNeutral
Ja ciągnąłem
Ja ciągnęłam

Ja zacząłem
Ja zaczęłam

Ty ciągnął
Ty ciągnęł

Ty zaczął
Ty zaczęł

On ciągnął
Ona ciągnęła
Ono ciągnęło
On zaczął
Ona zaczęła
Ono zaczęło
My ciągnęliśmy
My ciągnęłyśmy

My zaczęliśmy
My zaczęłyśmy

Wy ciągnęliście
Wy ciągnęłyście

Wy zaczęliście
Wy zaczęłyście

Oni ciągnęli
One ciągnęły

Oni zaczęli
One zaczęły

Past Tense Endings


Past endings in Polish change according to the subject: masculine, feminine or neutral. Neutral subject exists only as third singular person.

MasculineFeminineNeutral
Ja ...-emJa ...-amØ
Ty ...-eśTy ...-aśØ
On Ona ...-aOno ...-o
My ...-iśmy    My ...-yśmy            Ø
Wy ...-iścieWy ...-yścieØ
Oni ...-iOne ...-yØ
Perfective and Imperfective Aspect in Polish Verbs


This characteristic of verbs changes depending if we focus on the fact that the action is, was or will be concluded (perfective) or that the action or happening is still going on, or was still going on, or will be still going on (imperfective).

In English we often use the progressive in order to express the imperfective aspect:


eg. I am / he was / they will be eating. The focus is clearly on the moment in which the action is performed, and we are not interested whether the action is finished or not. For this reson in this sentence the aspect of the verb is clearly imperfective.


eg. I ate / he has eaten / they will eat the cake. In this case we know that the action is finished, or was finhed, or will be finished - as the cake has disappeared or will disappear. The aspect is then perfective.

Also in English there is sometimes a clear distinction between perfective and imperfective:


eg. I have washed the dishes, I washed the dishes. The action is finished, the aspect is perfective.


eg. I was washing the dishes, I have been washing the dishes. the action is not finished, the aspect is imperfective.
eg. I have eaten the apples. The focus is on the fact that the action is finished and all apples have been eaten.
eg. I have eaten apples. The focus is on the action performing, so it is imperfective.

Sometimes adverbs such as "all night long, for 1 year etc." make clear the aspect is imperfective, as the focus is on a the period of time.
Adverbs such as "in 5 minutes, fast, in short time" focus more on the conclusion of the action, thus the aspect is more likely to be perfective.

Polish Perfective and Imperfective Aspect


In Polish there is no progressive aspect. Instead, we add a prefix to the root of the verb when the action is completed. Sometimes there are even 2 different verbs which mean the same thing, just one indicated a non-finished action and one indicates a finished action. There are also cases, in the end, where the same verb has internal variations.
Some examples:

jeść (to eat) → zjeść (to eat something - and finish it)

robić (to do) → zrobić (to do and finish something)
pić (to drink)  wypić (to drink the whole bottle or glassbere tutto)
gotować (to cook) → ugotować (to cook till the food is ready)
czytać (to read) → przyczytać (to read the whole book or newspaper)
mówić (to speak) → powiedzieć (to say something)
ubierać się (to put on something) → ubrać się (to get dressed)

Here you are a list of verbs in their perfective and imperfective form: wikipedia.


Due to the high amount of exceptions and rules it is better to know just that many verbs add "z" as prefix and many other add other forms of prefixes. Without studying all the cases it is better to learn little by little all verbs and their perfective forms when we face them.
Polish Past Tense

Polish Past Tense

Fill the gaps with the past tense of the verbs in brackets
I was eating an apple when suddenly a worm came out. - (jeść) jabłko i nagle (wychodzić) gąsienica.
He had eaten all, so nothing was left for him. - (zjeść) wszystko, więc dla niego nic nie (zostać).
I had no money, so I was not able to pay the ticket. - Nie (mieć) pieniędzy, więc nie (móc) kupić biletu.
We tied the boat to the harbor, but it was very windy. - (zacumować) łódkę w porcie, ale (być) duży wiatr.
They played their guitar in the street. - (grać) na gitarze na ulicy.
In two evenings they played all the songs they knew. - W dwa wieczory (zagrać) wszystkie piosenki, które (znać).
He was sleeping when the alarm clock rang. - (spać), kiedy (zadzwonić) budzik.
He turned it off and then he fell asleep again. - (wyłączać) go i znów (zasypiać).
He slept all day long. - (przesypiać) cały dzień.
I know it was you who stole my umbrella. - Wiem, że to ty (ukraść) mój parasol.
If it wasn't you, who else? - Jeżeli to nie (być) ty, to kto?
Have you partied too much yesterday night? - Za bardzo wczoraj (imprezować)?
Didn't you rest? - Nie (odpoczywać)?
You began yesterday, and still you haven't finished! - (zaczynać) wczoraj i jeszcze nie (skończyć)!
Yesterday boys had a free day. - Wczoraj chłopcy (mieć) wolny dzień.
They didn't go out because it was raining. - Nie (wychodzić), ponieważ (padać).
They played computer all day long. - Cały dzień (grać) na komputerze.
You did a good job: the car is clean. - (zrobić) kawał dobrej roboty: samochód jest czysty.
But I saw that while you were cleaning Mario did not help you, what a lazy guy! - Ale (widzieć), że podczas gdy wy (myć), Mario wam nie (pomagać), co za leń!
You told me everything was ready. - (powiedzieć) mi, że wszystko (być) gotowe.
Instead you did nothing! - A tymczasem nic nie (zrobić)!
He was watching TV when suddenly electricity lacked. Only 10 minutes were missing to the end of the film. - (oglądać) telewizję, gdy nagle (za+brakować) prądu. Do końca filmu (brakować) tylko 10 minut.
Because of this he was not able to see all the film. - Z tego powodu nie (zobaczyć) całego filmu.
We bought a lot of fruits and vegetables. - (kupić) dużo owoców i warzyw.
When we were buying meat we noticed it was rotten. - Podczas gdy (kupić) mięso, (zdawać) sobie sprawę, że (być) zepsute.
Did you have fun? - Dobrze się (bawić się)?
Did you play in the park or did you fish in the river? - (grać) w parku czy (łowić) ryby w rzece?

No comments :

Post a Comment